HOPÍK ARÉNA CHOŤOVICE

Platnost od: 27. 11. 2021

Provozovatel: Ing. Karel Horák, Žehuň 116, 289 05 Žehuň, IČ: 43144136

Adresa provozní jednotky: Na Farmě, Choťovice 134, 289 05 Žehuň

Provozní doba: PO – NE 9 – 19 hod

Odpovědná osoba: Ing. Karel Horák


Zakoupením vstupenky nebo vstupem do prostoru Hopík Arény Choťovice souhlasíte a potvrzujete seznámení se s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí.

V zařízení není poskytována služba hlídání dětí. Za děti užívající atrakce parku jsou plně odpovědni rodiče, nebo doprovázející osoby a pedagogický doprovod!


Vážení hosté Airparku Choťovice,
vstupem do haly uznáváte všeobecné obchodní podmínky a provozní řád tohoto zařízení. Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny v aréně, v našich aktuálních letácích a na internetové stránce www.hopikarena.cz. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v hale. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii. Vstup na koberec, dopadové plochy v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH (nedoporučujeme protiskluzové ponožky). Použijte vhodné sportovní oblečení (dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty). Hala je vybavena a monitorována kamerovým systémem. V hale a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Příslušné náklady hradí osoba, která poplach způsobila.

Naše hotelová restaurace Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava. Do haly nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárku na herní plochu (koberec) zakázán. Do prostoru atrakcí ohraničeného molitanovou plochou je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání žvýkaček na hrací ploše! Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží pouze prostor k tomu určený (kobercová plocha se stoly a lavicemi).

Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích haly, aniž by tím byl založen vztah dohledu

Všichni zaměstnanci Hopík Arény Choťovice absolvují pravidelně zákonem předepsaná školení, mají zkušenosti v práci s dětmi a smysl pro odpovědnost. Personál je současně proškolován provozovatelem v oblasti BOZP a PO a PP. Cvičná evakuace probíhá minimálně 6 x za rok bez dětí, 1 x ročně s dětmi a návštěvníky hotelového areálu. Při roční cvičné evakuaci jsou všichni návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců a preventivní požární hlídky objektu.

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám). Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin, zipů, knoflíků a cvočků.


Pravidla chování návštěvníků

Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a vnějších částech skákacích prvků je zakázáno. Atrakce je složena z částí: Entrance – vstup, Combo climb and slide – lezecká stěna a skluzavka, Base jump – skok, Wibbly wobbly – balancování, Bubble bed – bublinková postel. Dozorující dospělá osoba má vstup povolen. Mimo prostor této atrakce je dovolen vstup dětí mladších tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na nafukovací atrakci je povolen od 3 let. Atrakce je určena pouze sportovně zdatným jedincům. Je nebezpečné se při jízdě dolů držet okrajů klouzačky. Také při dojezdu je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Je nutné dodržovat sjezd dle piktogramu.

img

Na všech částech atrakce platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Respektujte doporučenou správnou pozici při sjezdu a přizpůsobte jízdu rychlosti atrakce. Po sjezdu okamžitě opusťte dojezdovou plochu. Trampolína může být využívána pouze jednou osobou v omezeném čase. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Dodržujte prosím pravidla umístěná při vstupu na atrakce.

Všechny části a zařízení haly Hopík Arény Choťovice smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou sdělit návštěvníci našim zaměstnancům, kteří vždy sjednají nápravu v nejkratším možném termínu.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí.

Šatna v hale se využívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené z věšáků nebo z parkoviště. Nalezené věci budou uloženy u obsluhy arény a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele.

Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu arény nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z prostoru Hopík Arény Choťovice. Vstupné se v těchto případech nevrací.

Maximální kapacita Arény je dimenzována pro 75 osob.

Dojde-li k dosažení kapacity herny, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších návštěvníků. Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné. Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva arény vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu). Do haly je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo jsou v tzv. karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společnosti provozující Hopík Arénu.

Vstupem do zábavního parku vyjadřujete souhlas s pořízením fotografie mé osoby popřípadě mého nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasíte s užitím fotografie k účelům propagace zábavního parku Hopík Aréna Choťovice.

Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit a ani své plochy nebo ostatní zařízení udržovat, aby na nich nedocházelo k poškození vozidel (např. střepy skla, hřebíky a podobně).

Zvláštní situace a jejich řešení

Úrazy
V případě úrazu personál Hopík Arény Choťovice poskytne lékárničku a po dohodě se zraněným a jeho doprovodem, zváží přivolání rychlé záchranné služby. Každý úraz je nutné hlásit na baru, o úrazu je proveden zápis do formuláře. Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují. Personál je pro tyto situace řádně proškolen.

Ztracení dítěte
Ztracení dítěte je nutné nahlásit na baru. V případě zmizení dítěte, které dospělý doprovod nenalezne, bude přivolána Policie ČR a bude zahájeno pátrání.

Stížnosti
Na recepci Hotelu Na Farmě může zákazník sdělit pochvalu nebo kritiku. Záležitostmi, které vyžadují řešení se bude zabývat vedení společnosti a zákazník bude o výsledku následně informován.

© Copyright 2022 Hopík Aréna Choťovice